КЗ "ДНЗ № 295 КТ" КМР
Методична робота

 

Діяльність закладу дошкільної освіти 

 

 

 

Важко уявити роботу сучасних дошкільних навчальних закладів без доступу до глобального інформаційного простору, використання в своїй роботі інформаційних технологій, комп’ютерного і мультимедійного обладнання. Нині комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. Цій проблемі приділяється значна увага як на рівні центральних органів управління освітою, так і на рівні дошкільних навчальних закладів освіти.
Комп’ютерні технології вже стали невід’ємною частиною адміністративно-управлінської діяльності та освітнього процесу, значно підвищили його ефективність. Впровадження ІКТ в практику роботи комунального комбінованого дошкільного навчального  закладу відбувалося в умовах роботи над обласною науково-методичною проблемою «Креативний розвиток інноваційної особистості».
Творчою групою закладу був розроблений довготривалий управлінський проект розвитку ЗДО в напрямку інформатизації. Під час реалізації проекту:
·        Створено  банк комп'ютерних  навчальних  програм, дидактичних  і методичних  матеріалів по  використанню  інформаційних  технологій  в роботі ЗДО; 
·        Підвищено професійну компетентність педагогів що сприяло розвитку креативності з рівня початкового до середнього;
·        Розпочато запровадження ІКТ в навчально-виховний та корекційно-відновлювальний освітній процесс;
·        Отримано можливість популяризувати діяльність ЗДО серед населення міста, області, країни;
·        Підвищено зацікавленість батьків у взаємодії їх з ЗДО. 
Використання ІКТ сприяє вирішенню проблеми інтенсифікації та підвищення ефективності навчального процесу за рахунок посилення індивідуального підходу. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес ЗДО забезпечує поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень.
Створення інформаційної єдиної мережі в нашому закладі полегшило процедуру моніторингу професійної компетентності кадрів.
Комп'ютер для педагогів став потужним  технічним засобом навчання і виховання дітей. Використання ІКТ в ЗДО дозволило розширити можливості педагогів, створити базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники закладу: вихователі,  музичні керівники, психолог, методист, вчителі – логопеди та вчителі - дефектологи.
Ефективним є використання мультимедійного супроводу в:
корекційній роботі з дітьми  (на заняттях, під час проведення свят та розваг,  режимних моментів);
методичному забезпеченні (створення електронних методичних матеріалів і презентацій для занять);
у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей, оформлення стендів, інформаційних куточків, буклетів, створення  презентацій «Моя група», електронних групових газет).
Найкращою візитною карткою сучасного навчального закладу є офіційний сайт.

 

 

Сайт ЗДО № 295  доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет - технологій. Завдяки сайту суб’єкти освітнього процесу  обмінюються  досвідом, вирішують проблеми, беруть участь у різних проектах.  Отже, батьки можуть одержувати інформацію про якість роботи дитячого садочка, відстежувати розвиток своєї дитини, вести дистанційну бесіду з керівниками і педагогами закладу, вносити свої пропозиції.
Для популяризації роботи закладу  створений  ще і особистий канал ЗДО  в ю-тубі, де батьки та гості можуть переглянути відео контрольних занять, свят, конкурсів, розваг та активно брати участь в обговореннях.
В КЗ "ДНЗ № 295 КТ" КМР здійснюється креативний підхід до використання ІКТ в управлінській та методичній діяльності:
робота в міській освітній мережі;
розрахунок стажу роботи працівників;
співпраця з дошкільними закладами інших міст України;
створення бази даних працівників закладу, дітей та батьків;
робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки);
участь у форумах, чатах, конференціях;
опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;
створення портфоліо педагогічних працівників (з подальшим розміщенням на сайті закладу);
оформлення внутрішнього контролю в електронному вигляді.
робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу;
розробка презентацій до семінарів, засідань за «круглим столом», конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів, педагогічних читань, конкурсів та майстер – класів для педагогів;
використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів, тематичних тижнів, конкурсів, пам’ятних дат;
оформлення буклетів, досвідів роботи кращих вихователів, матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.
З метою забезпечення умов для креативного розвитку педагогів в дитячому садку «Україночка»  використовуються різні форми роботи з педагогами: навчальні та тематичні семінари, майстер – класи «Як створити мультимедійну презентацію в програмі Місrosoft Power Point», «Створення інтерактивних дидактичних ігор  в програмі засобами перемикачів»,  «Створення презентації у програмі Місrosoft Power Point зі вставленням мультфільтфільму».

 

 

 Конкурси з використанням ІКТ: цифрових презентацій «Моя група»;  інтерактивних ігор виготовлених засобами перемикачів;  інформаційних буклетів для батьків;  електронних групових газет тощо.
Одним з завдань дошкільного закладу є впровадження ІКТ в корекційно-відновлювальний процес. Використання ІКТ в корекційній роботі допомагає вирішувати наступні задачі:
- здійснювати диференційний підхід до навчання;
- сприяти активізації мимовільної уваги;
- формувати позитивну мотивацію до корекційно – педагогічної діяльності;
на рівні вчителя – логопеда, вчителя-дефектолога:
- оптимізувати, індивідуалізувати процес навчання;
- створити надійну систему моніторингу корекційної роботи;
- підвищувати педагогічну кваліфікацію і професійну майстерність дефектолога
- розширяє можливості роботи з наочним матеріалом, що сприяє успішно досягати поставленні цілі і вирішувати завдання на логопедичних заняттях
У результаті впровадження в роботу дитячого садка «Україночка»  ІКТ, були отримані  наступні результати:
підвищення ефективності процесу навчання;
активізація пізнавальної діяльності дітей;
підвищення рівня професійної майстерності педагогів;
виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків;
створення єдиного інформаційного середовища;
створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій;
забезпечення активної участі батьків у освітньо - виховному процесі ЗДО.

 

 

 

Забезпечення   ефективності  та інтенсифікації

освітнього  процесу  шляхом
створення    єдиного   інформаційно-освітнього  

простору   в   умовах закладу дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

ІКТ в роботі вихователя

 

 

 

 

 

ІКТ в роботі вчителя - логопеда

 

 

 

 

ІКТ в роботі музичного керівника

 

 

 

 

 

ІКТ в роботі практичного психолога

 

 

 

 

 

Семінар - практикум для педагогів "Корекція гіперактивності та інпульсивності дошкільників шляхом впровадження здоров`язберігаючіх технологій"

 

 

 

 

Тренінг для педагогів

"Розвиваємо творчій потенціал"

 

 

 

 

 

 

 

Створення розвивального середовища

в ККДНЗ № 295

 

 

 

 

 

 

Колективний перегля "У пошуках скарбів"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична робота в  закладі дошкільної освіти

 

     Адміністрацією та педагогічним колективом ЗДО № 295 створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
     Оформлення групових приміщень, кабінетів, залів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.
Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень кожної з 13 груп дитячого садочка відповідає вибраній назві. При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.
Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметного середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.
      Для того, щоб розділити групову кімнату на окремі зони, використовуються різні предмети обстановки: невисокі шафи, полички, куби, ширми, спеціально створенні ігрові та сенсорні стінки.
Підбір ігор та іграшок в різних вікових групах відповідає «Типовому переліку», рекомендованому Міністерством освіти і науки України.

 

 

 

 

     Навчально-виховний процес у групах ЗДО забезпечений необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля". У кожній віковій групі створено міні-методичний кабінет, де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації навчально-виховного процесу з дітьми відповідного дошкільного віку.
       Інформація про зміст міні-методичних кабінетів відображена у спеціальних паспортах, де по кожному розділі програми вказані  наявність відповідної методичної літератури, художньої дитячої літератури, дидактичних ігор, демонстраційного і роздаткового матеріалів. В кожній віковій групі розроблені картотеки дидактичних ігор по всіх розділах програми, картотеки рухливих ігор (з урахуванням основного руху).
      Осередком здійснення освітнього процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмово-методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам.
      Методичний кабінет забезпечений дитячою та методично літературою відповідно переліку програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України згідно наказу № 1/9-382 від 21.07.2004 р. книжковий фонд бібліотеки поділений на чотири підрозділи: методична література з каталогом по розділах програми; журнали, газети з каталогом статей з актуальних питань дошкільного виховання; дитяча література (збірки казок, твори українських класиків, дитячих поетів і письменників); новинки методичної літератури.
      Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за розділами програми, розташовані для зручного використання. Окремими розділами виділено нормативні, директивні документи, інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки, обласного, міського управління освіти; документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, педагогічна пропаганда.
      На виконання наказу МОН України від 11.09.2002р. та відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» методичний кабінет оснащено комп’ютером, відеомагнітофоном, ксероксом, принтером.
     Для реалізації одної з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми,  створено каталоги: дитячої художньої літератури, пізнавальної літератури, дидактичних ігор, сюжетно-рольових ігор, періодичних видань, книга обліку іграшок та посібників, книга отримання та видачі посібників, окремо створено картотеку демонстраційних картин.
У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, муз керівників. Це тези, реферати, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних тижнів та декадників, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.
      У методичному кабінеті регулярно організуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Готуємось до  огляду-конкурсу».
    У  закладі дошкільної освіти  складений графік роботи методичного кабінету,  окремо визначені дні та години для індивідуальних консультацій.
     Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час освітнього процесу.
  

 

 
 Науковий рівень методичної роботи.
     Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.
     Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування  у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені у Концепції розвитку дошкільного виховання,  обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців:
     У координації методичної роботи закладу активну участь бере творча група, яка відповідно до річного плану працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для
Різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи.
        Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.
     В роботі педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи) та індивідуальні (стажування, самоосвіта. До курсові та після курсові завдання) форми методичної роботи.
    В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.

 

 

 

 

     Адміністрація закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.
     Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб навчально-виховного процесу (через анкетування): «Експериментування – крок до творчого пізнання таємниць рідної природи», «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дошкільника в сім’ї», «Педагогічні передмови виховання самостійності засобами сюжетно-рольових ігор дошкільників», «Інтеграція і моделювання у навчально-виховному процесі дошкільної установи» .
Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями. У дошкільному закладі працюють 4 молодих спеціаліста. Розпочала роботу Школа молодого вихователя, до плану роботи якої входять різноманітні форми методичної роботи: аналіз планів, консультації, методичні рекомендації, методичний тренінг, анкетування, бліц-інтерв’ю, відвідування та перегляд занять, робота з документацією). За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.
     Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм»

 

 

 

 

     Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки поробок «Майстерня чарівниці природи», «Кожен батько – чарівник» - виставка іграшок-саморобок з покидькового матеріалу; спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад: виставка посібників з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, виставка атрибутів до організації театральних ігор, що використовуються  в дошкільному закладі.

 

 

 

 

     Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

 

 

 
 
 
Зміст та ефективність роботи педкабінету.
     Педагогічний кабінет закладу є центром методичної роботи, здійснює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу.
Оформлення та оснащення педагогічного кабінету відповідає сучасним вимогам.
     В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні видання з дошкільної освіти: - Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
- Конвенція про права дитини;
- Інструкція «Про ділову документаціяю в дошкільних закладах»;
- Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;
- Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;
- Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку    української державності;
- Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;
- Інструктивно-методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
- Інструктивно-методичний лист «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ЗДО»;
- Концепція екологічної освіти України;
- Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах, тощо.
     В достатній кількості навчально-наочних посібників, ТЗН тощо. На виконання наказу МОН України від 11.09.2002р. та відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» методичний кабінет оснащено комп’ютером, відеомагнітофоном, ксероксом, принтером.
    Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.
      Складовою діяльності педкабінету е методичний куточок, до якого входять: - Інформація про річні завдання, шляхи їх вирішення;
- Інформація про семінари-практикуми, плани роботи творчої групи;
- План роботи закладу на поточний місяць, де вміщено інформацію про проведення методичних заходів в закладі, місті;
- Атестаційний куточок;
- Стенд «Готуємось до педради».
     Відповідно до вимог оформлені довідки та накази по тематичних перевірках, матеріали семінарів-практикумів, тематичних декадників, тижневиків, що проводилися.
     Методична література (в достатній кількості) зберігається у шафах за розділами програми. Так само в пронумерованих папках зберігаються розробки занять, свят, розваг та інших видів діяльності дошкільників. Матеріали на запити сьогодення зберігаються у пронумерованих папках і висвітлюються у експозиціях спеціально облаштованих тематичних виставок.
     Невід’ємною складовою роботи кабінету є ведення та постійне поповнення змісту паспорта методичного кабінету ( по розділах програми), що дозволяє педагогам витрачати менше часу на пошуки відповідних матеріалів для занять.
Зібрано велику кількість матеріалів для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації  щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.
    
В методичному кабінеті достатня кількість матеріалів та методик обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які вихователі широко використовують для проведення діагностики та планування корекційної роботи з дітьми.
 

 


1
2
3
4
5
6