КЗ "ДНЗ № 295 КТ" КМР
Розвиток інтелекту дитини вдома

 

 

 

 

 

Тренування логічного мислення


Логічне мислення формується, на основі образного та є вищою стадією розвитку дитячого мислення. Досягнення цієї стадії – діяльний і складний процес, оскільки повноцінний розвиток логічного мислення вимагає не лише високої активності розумової діяльності, але і узагальнених знань про загальні і істотні ознаки предметів і явищ дійсності, які закріплені в словах. Приблизно до 14 років дитя досягає стадії формально-логічних операцій, коли його мислення набуває меж, характерних для розумової діяльності дорослих. Проте, починати розвиток логічного мислення слід в дошкільному дитинстві. Так, наприклад, у 5-7 років дитя вже в змозі оволодіти на елементарному рівні такими прийомами логічного мислення, як порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація і смислове співвідношення. На перших етапах формування цих прийомів повинне здійснюватися з опорою на наочний, конкретний матеріал і як би за участю наочно-образного мислення.

Як навчити дитяти порівнювати?

Порівняння – це прийом, направлений на встановлення ознак схожості і відмінності між предметами і явищами. До 5-6 років дитя зазвичай вже уміє порівнювати різні предмети між собою, але робить це, як правило, на основі всього декількох ознак (наприклад, кольори, форми, величини і деяких інших). Крім того, виділення цих ознак часто носить випадковий характер і не оперується на різносторонній аналіз об'єкту.
В ході вчення прийому порівняння дитя повинне опанувати наступні уміння:
1. Виділяти ознаки (властивості) об'єкту на основі зіставлення його з іншим об'єктом.
Діти 6 років зазвичай виділяють в предметі всього дві-три властивості, тоді як їх безкінечна безліч. Щоб дитина змогло побачити цю безліч властивостей, вона повинна навчитися аналізувати предмет з різних сторін, зіставляти цей предмет з іншим предметом, що володіє іншими властивостями. Заздалегідь підбираючи предмети для порівняння можна поступово навчити дитя бачити в них такі якості, які раніше були від нього приховані. В той же час, добре опанувати це уміння – означає навчитися, не лише виділяти властивості предмету, але і називати їх.
2. Визначати загальні і відмітні ознаки (властивості) порівнюваних об'єктів.
Коли дитя навчилося виділяти властивості, порівняння один предмет з іншим, слід почати формування уміння визначати загальні і відмітні ознаки предметів. В першу чергу потрібно виучити умінню проводити порівняльний аналіз виділених властивостей і знаходити їх відмінності. Потім слід перейти до загальних властивостей. При цьому спочатку поважно навчити дитяти бачити загальні властивості в двох предметів, а потім в декількох.
3. Відрізняти істотні і неістотні ознаки (властивості) об'єкту, коли істотні властивості задані або легко знаходяться.
Після того, як дитя навчиться виділяти в предметах загальні і відмітні властивості, можна зробити наступний крок: навчити його відрізняти істотні, важливі властивості від неістотних, другорядних. Дошкільнику ще досить важко самостійно знаходити істотні ознаки об'єкту, тому спочатку акцент у вченні потрібно зробити на демонстрації відмінності істотної ознаки від неістотного. Для цього краще використовувати знання з наочним матеріалом, в яких істотна ознака заздалегідь задана або знаходиться як би «на поверхні», щоб його легко було виявити. Наприклад, дві різні квітки можуть бути схожі одна на одну або відрізнятися дуже багатьма властивостями: кольором, формою, величиною, кількістю пелюсток. Але у всіх квітів залишається незмінною одна властивість: давати плід, що і дозволяє називати їх квітами. Якщо узяти іншу частину рослини, що не має цієї властивості (листя, гілочки), то її не можна назвати квіткою. Таким чином, якщо міняти «неістотні» властивості, предмет відноситися як і раніше до того ж поняттю, а якщо змінити «істотну» властивість, предмет стає іншим.
Потім можна спробувати показати на простих прикладах, як співвідносяться між собою поняття «загальна» ознака і «істотна» ознака. Поважно звернути увагу дитяти на те, що «загальна» ознака не завжди є «істотною», але «істотна» – завжди «загальна». Наприклад, покажіть дитині два предмети, де «загальною», але «неістотною» ознакою у них є колір, а «загальним» і «істотним» – форма.
Уміння знаходити істотні ознаки об'єкту є одним з важливих передумов опанування прийому узагальнення.
 

 

 

 

 

Що означає "Бути уважним?"

Щоб максимально спростити відповідь на це питання, можна сказати так: щоб «бути уважним», потрібно мати добре розвинені властивості уваги - сконцентрованість, стійкість, об'єм, розподіляння і перемикання.
Якщо зараз не викладу трохи теорії, то буде складно зрозуміти. Тому доведеться трохи вникнути.
Сконцентрованість – це міра зосередженості на одному і тому ж предметі, об'єкті діяльності.
Стійкість – це характеристика уваги в часі. Вона визначається тривалістю збереження уваги на одному і тому ж об'єкті або одному і тому ж завданні.
Об'єм уваги – це кількість об'єктів, яку людина здатна сприйняти, охопити при одномоментному пред'явленні. До 6-7 років дитя може з достатньою деталізацією сприймати одночасно до 3 предметів.
Розподіляння – це властивість уваги, що виявляється в процесі діяльності, що вимагає виконання не одного, а, принаймні, двох різних дій одночасно, наприклад, слухати вчителя і одночасно письмово фіксувати якісь фрагменти пояснення.
Перемикання уваги – це швидкість переміщення фокусу уваги з одного об'єкту на іншій, переходу від одного вигляду діяльності до іншого. Такий перехід завжди пов'язаний з вольовим зусиллям. Чим вище міра концентрації уваги на одній діяльності, тим важче перемкнутися на іншу.

У віці 5-7 років слід розвивати у дитяти здатність як можна довше утримувати увагу на одному і тому ж об'єкті (або завданню), а також швидко перемикати увагу з одного об'єкту на іншій. Крім того, щоб маля стало уважнішим, потрібно навчити його підпорядковувати свою увагу свідомо поставленій меті (або вимогам діяльності) і помічати в предметах і явищах малопомітні, але істотні властивості.
Розглянемо вказані здібності декілька детально.
1. Тривало утримувати інтенсивну увагу на одному і тому ж об'єкті або на одному і тому ж завданні (стійкість і концентрованість уваги).
 

 

 

 

 

Відомо, що чим довше дитя може утримувати свою увагу на завданні, тим глибше він може проникнути в її суть, і тим більше у нього можливостей її вирішити. У 5 років стійкість і концентрація уваги дитяти ще дуже низька. До 6-7 років вона різко збільшується, але все таки залишається слабо розвиненою. Дітям ще важко зосередитися на одноманітній і малопривабливій для них діяльності, тоді як в процесі емоційний забарвленої гри вони можуть достатньо довго залишатися уважним. Ця особливість уваги шестирічок є одним з підстав, по яких заняття з ними не можуть будуватися на завданнях, що вимагають постійних вольових зусиль. В той же час у дитяти потрібно поступово розвивати здатність робити такі зусилля, і зокрема, в ході вирішення інтелектуальних завдань. Стійкість уваги істотно підвищується, якщо дитя активно взаємодіє з об'єктом, наприклад, розглядає його і вивчає, а не просто дивиться. При високій концентрації уваги дитя помічає в предметах і явища значно більше, чим при звичайному стані свідомості. А при недостатньо концентрованій увазі його створення як би ковзає по предметах, не затримуючись довго на якому-небудь з них. В результаті враження виявляються розпливчатими і нечіткими.
2. Швидко перемикати уваги з одного об'єкту на іншій, переходити з одного виду діяльності на іншій (перемикання уваги). Здібність до перемикання уваги має дуже важливе значення в ігровій і учбовій діяльності дитяти. Невміння швидко перемикати увагу може приводити дітей до скрути тоді, коли потрібно, наприклад, від гри перейти до учбового завдання або читання книги, послідовно виконати певні вказівки дорослого, при рішенні задачі здійснити різні розумові дії в заданій послідовності. У цих випадках зазвичай говорять, що такі діти розсіяна. Вони зосереджені або сильно захоплені однією дією і не можуть швидко перемикатися на інше. Це часто спостерігається у дітей з інертним, флегматичним типом темпераменту. На несподівано поставлене питання таке дитя відповідає не відразу, хоча і може знати відповідь на нього. Йому потрібна пауза, щоб перемкнути свою увагу на нову зброю. В той же час можливе підвищення показників перемикання шляхом спеціального тренування.
3. Підпорядковувати свою увагу свідомо поставленій меті і вимогам діяльності (довільність уваги).
Ця здатність є ключовою в розвитку психіки дошкільника. Саме завдяки розвитку довільної уваги дитяти стає здатним активно, вибірково «витягувати» з пам'яті потрібну йому інформацію, виділяти головне, істотне, приймати правильні рішення.
Для того, щоб досягати поставленої мети, дитяті потрібно уміти контролювати свої поточні дії і стежити за тим, наскільки вони наближають його до неї. У зв'язку з цим розвиток довільності – це і формування розумових дій контролю.
Довільна увага найтіснішим чином пов'язана з мовою. У 5 років дитя повинне на-вчитися підпорядковувати свої дії мовної інструкції дорослого, а в 6-7 років – опанувати уміння підпорядковувати свою поведінку власної мовної інструкції.
Для тренування довільної уваги найбільш відповідними є завдання, в яких необхідно послідовно аналізувати різні ознаки (або сторони) одного об'єкту і порівнювати їх з особливостями іншого.
4. Помічати в предметах і явищах малопомітні, але істотні особливості (спостережливість).
Спостережливість – один з важливих компонентів інтелекту людини. Першою відмітною особливістю спостережливості є те, що вона виявляється в результаті внутрішньої розумової активності, коли людина прагне пізнати, вивчити об'єкт за власною ініціативою, а не по вказівці ззовні. Друга особливість – спостережливість тісно пов'язана з пам'яттю і мисленням. Щоб помічати в об'єктах малопомітні, але істотні деталі, необхідне багато що пам'ятати про аналогічні об'єкти, а також уміти порівнювати і виділяти їх загальні і відмітні ознаки. Дошкільники вже багато помічають, і це допомагає їм пізнавати навколишній світ. Проте вищому рівню спостережливості потрібно ще вчитися і вчитися. Тренування цієї здатності повинне проводитися в тісному зв'язку з розвитком пам'яті і мислення, а також одночасно з формуванням пізнавальних потреб дитяти, елементарною формою прояву яких є цікавість і допитливість.
 

 

 

 

 

 Творчі здібності і інтелект

У сучасній психології з'явилися експериментальні дані, які свідчать про відсутність кореляції (зв'язку) між показниками інтелекту і творчих здібностей. У чому ж полягає різниця між інтелектуалом і людиною творчою? На це питання спробували відповісти психологи Гетцельс і Джексон. Вони провели такий експеримент. Відібрали дві групи студентів: в одній були люди з високим IQ (англійською мовою — Intellесtuаl Quotient або IQ, так званий "коефіцієнт інтелекту"), хоч і не надто успішні у творчості, а в другій — із середнім рівнем інтелекту, але достатньо творчі. Усім показали малюнок, на котрому був зображений чоловік, який із замисленим виглядом сидить у кріслі літака, і попросили розповісти, що з ним сталося. Типова відповідь представника першої групи: "Успішно закінчивши справи, містер Сміт летить додому і думає про зустріч з дружиною і дітьми в аеропорту". А ось характерна відповідь студента з другої групи: "Мужчина повертається з Мексики, де він домігся розлучення. Він не міг переносити дружину через неймовірну кількість крему, який вона використовувала на ніч — його було стільки, що її голова сковзала по подушці. Тепер він думає, як винайти неслизький крем".
Аналогічні дослідження проводилися і з дітьми. Так, Воллах і Коган, тестуючи учнів 11-12 років, виявили чотири групи дітей з різними рівнями розвитку інтелекту і креативності, які відрізнялися способами адаптації до зовнішніх умов і вирішення життєвих проблем. Основні результати цього дослідження наведені в таблиці. Пізніше ми докладніше зупинимося на характеристиці кожної з чотирьох груп.

Особистісні особливості школярів з різними рівнями інтелекту і творчих здібностей
(за М.Воллахом і Н.Коганом)
 
  
 
Діти з високим рівнем інтелекту і креативності.
Вони впевнені у своїх здібностях, мають адекватний рівень самооцінки; їм прита-манні внутрішня свобода і високий самоконтроль. При цьому такі діти здаються маленькими, але, якщо цього вимагає ситуація, ведуть себе по-дорослому. Виявляють інтерес до всього нового і незвичайного, характеризуються великою ініціативністю, але, разом з тим, успішно пристосовуються до вимог соціального оточення, зберігаючи внутрішню незалежність думок і дій.

Діти з високим рівнем інтелекту і низьким рівнем креативності.
Їх вирізняє прагнення до шкільних успіхів, які виражаються у вигляді відмінної оцінки. Вони надзвичайно важко сприймають невдачу, замість надії на успіх у них, швидше, переважає страх перед невдачею. Ці діти не люблять ризику, не люблять висловлювати публічно свої думки. Вони стримані, замкнуті і дистанціюються від своїх однокласників. У них дуже мало близьких друзів. Вони не люблять бути залишеними самі на себе і страждають без зовнішньої адекватної оцінки своїх вчинків, результатів навчання чи діяльності.

Діти з низьким рівнем інтелекту і високим рівнем креативності.
Ці діти часто потрапляють в розряд "ізгоїв". Вони важко пристосовуються до шкільних вимог, часто мають захоплення за межами школи (хобі, гуртки та ін.), де отримують можливість виявити свої творчі схильності. Вони найбільш тривожні, страждають від невіри в себе. Вчителі часто характеризують їх як тупих, неуважних, оскільки вони з небажанням виконують рутинні завдання і не можуть зосередитися.

Діти з низьким рівнем інтелекту і креативності.
Такі діти, як правило, зовнішньо добре адаптуються, тримаються в "середняках" і задоволені своїм становищем. Вони мають адекватну самооцінку, низький рівень предметних здібностей компенсується розвитком соціального інтелекту, товариськістю, пасивністю у навчанні.

 
Таким чином, результати розглянутого дослідження показують, що під час роботи з дітьми важливо розвивати не лише інтелект, але й творчі здібності, і, навпаки, під час розвитку творчих здібностей не слід забувати про інтелект. Адже коли високий інтелект поєднується з високим рівнем креативності, творча людина частіше добре адаптована до середовища, активна, емоційно врівноважена, незалежна і т. п. А при поєднанні креативності з невисоким інтелектом бачимо невротичну тривожну людину з поганою адаптованістю до вимог соціального оточення і важкою долею.

Кілька корисних порад для дорослих
Які умови слід створити для оптимального розвитку творчих здібностей дитини? Однозначної відповіді на це питання психологи ще не дали. Тому проблема залишається актуальною до нинішнього дня. Існують різні підходи і рекомендації. Так, наприклад, американський психолог Дж. Сміт написав на цю тему книгу, яка особливо яскраво відображає типовий підхід до навчання творчості, що існує сьогодні у більшості зарубіжних авторів.
Навчання творчості, на думку Дж. Сміта, стане можливим, якщо будуть створені такі основні умови:

 
 • умови фізичні, тобто наявність матеріалів для творчості і можливості в будь-яку хвилину діяти з ними;
 • умови соціально-економічні, за яких дитина має відчуття зовнішньої безпеки, тобто знає, що її творчі вияви не отримають негативної оцінки з боку дорослих;
 • психологічні умови, зміст яких полягає в тому, що у дитини формується відчуття внутрішньої безпеки, розкутості і свободи за рахунок підтримки дорослими її творчих починань.
 
Але роль дорослих у цьому процесі не обмежується лише створенням умов. Вона полягає ще й у тому, щоб активно допомагати малюкові в розвитку його творчих здібностей. З цього приводу корисні рекомендації розробив американський психолог Дж. Гауен. Ось найцікавіші з них:

 

 

 

 • Створіть дитині затишну і безпечну психологічну базу для її пошуків, до якої вона могла б повертатися, якщо буде налякана власними відкриттями.
 • Підтримуйте схильність дитини до творчості і виявляйте співчуття до невдач. Уникайте несхвальних оцінок її творчих ідей.
 • Будьте терпимі до дивних ідей, поважайте допитливість, запитання і ідеї дитини. Намагайтеся відповідати на всі запитання, навіть якщо вони здаються дикими і абсурдними. Пояснюйте, що на багато її запитань не завжди можна відповісти однозначно. Для цього потрібні час, терплячість. Дитина повинна навчитися жити в інтелектуальній напрузі.
 • Давайте дошкільняті можливість побути одному і дозволяйте, якщо він того хоче, самому займатися своїми справами. Надлишок опіки може пригальмувати його творчість. Бажання і цілі дітей належать їм самим, а батьківська допомога може інколи сприйматися як "порушення кордонів" особистості.
 • Допомагайте дитині вчитися будувати її систему вартостей, не обов'язково засновану на її власних поглядах, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями. Таким чином, її саму, в свою чергу, будуть цінувати інші.
 • Допомагайте дитині у задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки, любові, поваги до себе і оточуючих), оскільки людина, енергія якої скована основними потребами, менше здатна досягти висот самовиразу.
 • Виявляйте симпатію до її перших незграбних спроб виражати свої ідеї словами і робити їх таким чином зрозумілими оточуючим.
 • Знаходьте слова підтримки для нових творчих починань дитини, уникайте критикувати перші спроби — якими б невдалими вони не були. Ставтеся до них з теплом: малюк прагне творити не лише для себе, але й для тих, кого любить.
 • Допомагайте дитині стати "розумним авантюристом" і часом покладатися в пізнанні на ризик та інтуїцію; найвірогідніше, саме це допоможе зробити справжнє відкриття.
 • Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагаючи дитині уникнути суспільного несхвалення, зменшити соціальні тертя і подолати негативну реакцію однолітків. Чим більше ви надаєте можливостей для конструктивної творчості, тим щільніше закриваються клапани деструктивної поведінки. Дитина, позбавлена позитивного творчого виходу, може спрямувати свою творчу енергію у зовсім небажаному напрямку.
 

Цікава статистика
 
 • Креативність досягає піку у віці від 3,5 до 4,5 років, а також зростає у перші три роки навчання в школі; знижується протягом наступних року-двох і потім отримує новий поштовх, можливо, у зв'язку з підвищенням рівня фізичного розвитку.
 • Креативність неоднозначно залежить від освіти. Більшість дітей втрачає свою спонтанну відвагу, коли вони стають "окультуреними".
 • Період життя людини від 2,5 до 7 років психологи називають другим віком запитань (перший вік — від 1 року до 2,5 років). На кінець цього періоду спостерігається "пік допитливості" — найбільша кількість запитань в мовленні дітей, після чого відзначається спад. 
 
 
 Що таке творчі здібності?

 

Що ж таке «творчі здібності» або «креативність» (від лат. creatio – творення)? Американський психолог Фромм запропонував таке визначення цього поняття: «Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду».
Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість.
Швидкість думки – кількість ідей, яка виникає за одиницю часу.
Гнучкість думки – здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу; бачити, що інформацію, отриману в одному контексті, можна використати в іншому. Гнучкість – це добре розвинутий навик переносу (транспозиції). Вона забезпечує вміння легко переходити від одного класу явищ, що вивчаються, до іншого, долати фіксованість методів вирішення, своєчасно відмовлятися від скомпрометованої гіпотези, бути готовим до інтелектуального ризику і до парадоксів.
Оригінальність – здатність до генерації ідей, які відрізняються від загальноприйнятих, до парадоксальних, несподіваних рішень. Вона пов’язана з цілісним баченням усіх зв’язків і залежностей, непомітних під час послідовного логічного аналізу.
Допитливість – здатність дивуватися; відкритість та інтерес до усього нового.
Сміливість – здатність приймати рішенні в ситуаціях невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та репутацією.
Ці показники є вродженими, чи залежать від впливу середовища? Один із творців системи вимірювання творчих здібностей Торренс відзначав з цього приводу, що успадкований потенціал не є найважливішим показником майбутньої творчої продуктивності. В якій мірі творчі імпульси дитини набудуть характерну творчості залежність від впливу батьків та інших дорослих. Сім’я здатна розвинути або знищити творчий потенціал малюка ще у дошкільному віці.
Для дитини основною діяльністю, в якій виявляється її творчість, є гра. Але гра не лише створює умови для такого вияву. Як свідчать дослідження психологів, вона в значній мірі сприяє розвиткові творчих здібностей малюка (стимулює його). У самій природі дитячих ігор закладені можливості розвитку гнучкості й оригінального мислення, здатність конкретизувати та розвивати як свої власні задуми, так і пропозиції інших дітей.
Ще одна винятково важлива властивість ігрової діяльності – це внутрішній характер її мотивації. Діти граються тому, що їм подобається сам ігровий процес. І дорослим залишається лише використати цю природну потребу для поступового залучення дітей до більш складних творчих форм ігрової активності. При цьому дуже важливо мати на увазі, що під час розвитку їх творчих здібностей важливіше значення має сам процес, експериментування, а не прагнення досягнути якогось конкретного результату гри.
 

 Тренування уяви

Що таке уява і якою вона буває?

 
Що таке уява, напевно, знає кожен. Ми дуже часто говоримо один одному: «Уяви собі, що ти …» або «Ну, придумай щось!» Так от, для того, щоб все це робити – «уявляти», «придумувати» - нам необхідна уява. До цього лаконічного визначення поняття «уява» слід додати лише кілька штрихів.

Коли людина уявляє, в її свідомості виникають різноманітні психічні образи. І залежно від того, який характер має їх походження, розрізняють уяву репродуктивну (чи відтворити) і продуктивну (або творчу). Образи репродуктивної уяви виникають на основі словесного або графічного описів. Наприклад, під час читання книги можна уявити собі ситуацію, в якій знаходиться головний герой, «побачити» на основі словесного опису його обличчя, одяг.

Образи творчої уяви завжди оригінальні. Вони синтезуються людиною самостійно, без опори на якийсь опис. Спробуйте вигадати якусь цікаву історію, але щоб вона не була схожа на вже відомі вам сюжети. І ви зрозумієте, про що мова, оскільки серед образів, які у вас під час цього виникають, будуть і образи творчої уяви.

Тим, хто хоче ознайомитися з більш науковими визначеннями, що стосуються уяви, рекомендуємо звернутися до «теоретичної» довідки.

Уява – це процес побудови образу продукту діяльності ще до його виникнення, а також створення програми поведінки у тих випадках коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю.

Особливість уяви полягає в тому, що вона дозволяє приймати рішення і знаходити вихід з проблемної ситуації за відсутності знань, які в таких випадках необхідні для мислення. Фантазія (синонім поняття «уява») дозволяє, так би мовити, «перескочити» через якісь етапи мислення і уявити собі кінцевий результат.

 

 
 


Розрізняють пасивну і активну уяви.
 

Пасивною називають уяву, яка виникає «сама по собі», без встановлення спеціальної мети. Активна уява спрямована на вирішення певних завдань. Залежно від характеру цих завдань вона поділяється на репродуктивну (або відтворюючу) і продуктивну (або творчу).

Репродуктивна уява відзначається тим, що створює образи, які відповідають описові. Наприклад, під час читання літератури, під час вивчення карти місцевості чи історичних описів уява відтворює те, що відображене в цих книгах, картах, оповіданнях. Коли відтворюються образи об’єктів, для яких важливе значення мають просторові характеристики, говорять про просторову уяву.

Продуктивна уява, на відміну від відтворюючої, передбачає самостійне створення нових образів, які реалізуються в оригінальних і вартісних продуктах діяльності. Продуктивна уява є невід’ємним елементом творчої діяльності.

 

У кого багатіша уява?


«Навіщо дошкільникам розвивати уяву? – запитаєте ви. – Адже вона й так набагато яскравіша й оригінальніша від уяви дорослого».

Це не зовсім так. Дослідження психологів показують, що уява дитини розвивається поступово, з накопиченням нею певного досвіду. Всі образи уяви, якими б чудернацькими вони не були, засновані на тих уявленнях, які ми отримуємо в реальному житті. Іншими словами, потенціал нашої уяви залежить від обсягу та різноманітні нашого досвіду.

Саме тому уява дитини, в основному, бідніша за уяву дорослого. У неї життєвий досвід обмеженіший а, отже, менше матеріалу для фантазій. Менш різноманітні і комбінації образів, які вона будує. Дитина все, з чим зустрічається у житті, пояснює по-своєму, а для нас дорослих, ці пояснення незвичні і тому видаються оригінальними. В житті малюка уява виконує іншу функцію, ніж у житті дорослого. З її допомогою діти пізнають навколишній світ і самих себе.

Уяву малюка слід розвивати з дитинства, і найбільш чутливий, «сенситивний» період для такого розвитку – це дошкільний вік. «Уява, – зазначає психолог О.М.Дьяченко, яка докладно вивчала цю функцію, – це ніби той чутливий музичний інструмент, оволодіння яким відкриває можливості самовиразу, вимагає від дитини знаходження і виконання власних задумів і бажань».

Уява може творчо перетворювати дійсність, її образи гнучкі, рухливі, а їх комбінації дозволяють досягти нових і несподіваних результатів. У зв’язку з цим розвиток цієї психологічної функції є також основою для вдосконалення творчих здібностей дошкільняти. На відміну від творчої уяви дорослого, його фантазія не бере участь у створенні вартісних продуктів праці. Вона бере участь у творчості «для себе», до неї не висуваються вимоги реалізації і продуктивності. Разом з тим, вона має велике значення для розвитку самих дій уяви, підготовки до творчості в майбутньому.
Ну як, ми переконали вас у тому, що розвивати уяву дітей потрібно? Якщо так, то у наступній статті поговоримо про те, що саме слід розвивати у віці 4-7 років.
 
 
 
 

1
2
3
4
5